Labs2020

Sustainable Business

Besök oss: Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm House of Innovation Tele: +46763919956  |   E-post: info@labs2020.com

Bildbeskrivning

”Den bästa och mest effektiva vägen ut ur en kris på en föränderlig marknad går genom experimenterande och anpassning” 

Richard Branson (Ur boken, Den globale entreprenören)

NYHETER


Se livesändningen med Absolicon Solar Collector 31 mars kl.19.00-19.30! Storskalig solvärme löser tre Europeiska kriser – klimatkrisen, kostnaden för energi och den politiska risken med rysk gas. 

Se inspelning!


Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Storskalig solvärme löser tre Europeiska kriser – klimatkrisen, kostnaden för energi och den politiska risken med rysk gas. Absolicon affärsmodell är att sälja kompletta robotiserade produktionslinor i samarbete med ABB samt material till solfångarna.


Svenska företag kan bli nyckelspelare i USA:s gröna omställningen! För mer info


WoodXZIP-Skiss godkänd för ansökan gällande utlysningen: Pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställningen-Energimyndigheten!

 

Projekt som kan ta innovationer från forskning till marknad kan få stöd. Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställningen och inkluderar alla Energimyndighetens områden för forskning och innovation. 


"Vi har kommit fram till att det skissade projektet kan passa in i den aktuella utlysningen och att ni således kan inkomma med en ansökan"

Energimyndigheten


Bookmark and Share

Nya grepp krävs för återbruk i industriell skala!


Centrum för cirkulärt byggande eller CCBuild är en neutral och branschgemensam arena för att öka återbruket inom byggsektorn. Bakom satsningen ligger IVL Svenska Miljöinstitutet med partners inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala. WoodXZIP har en lösnig och ser möjlighet för integration i den indusriella byggprocessen. 


Världens största sociala nätverk fokuserat på klimatfrågan!


Bookmark and Share

We Don’t Have Time är världens största sociala nätverk fokuserat på klimatfrågan. Varje månad når man ut till över 25 miljoner människor på sociala medier och är idag den ledande plattformen för klimatomdömen. Tillsammans med namnkunniga investerare från Europa kommer bolaget nu kommersialisera och skala upp sin verksamhet. Var med på deras resa och ta del av deras erbjudande genom att investera i bolagets riktade emission till samma villkor som de professionella investerarna erbjuds. Välkommen till vårt digitala live-seminarium 28 januari kl.17.30 som presenteras av Ingmar Rentzhog, vd och grundare. Seminarier är även inriktat på att hitta de s.k "framtida guldäggen på marknaden"   


 SE SEMINARIET FRÅN 28 JANUARI


Investerarpresentationen


En presentation framtagen över marknaden framtagen av Marco Rodzynek


VD brev och teckningsanmälan.


Sista dag för teckning 31 januari 2021.

Bildbeskrivning

Anmäl ett intresse!

Här är möjligheten för dig som vill investera i tidiga skeden i våra onoterade bolag. Var med på hela resan från noterat till börsnoterat! Hitta guldäggen tidigt och få investeraravdrag!

Anmälan Investerare: info@labs2020.com

Anmäl ett intresse!

Genom vår expertis analyserar vi innovationen, ser över er strategi för utveckling, marknadsföring och er corporate branding. Vi hjälper till att finansiera hela processen.

Anmälan Innovatör: info@labs2020.com

Anmäl ett intresse!

Genom vår expertis inom offentliga medel och privata investeringar öppnar vi upp möjligheten för entreprenörer att finansiera expansion, produktutveckling eller marknadsföring. Anmälan Entreprenör: info@labs2020.com

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning


Framtidens Byggmaterial

Bookmark and Share

Vilken påverkan har dagens byggmaterial på klimatet? På klimatkonferensen i Paris blev 195 länder överens om att vi människor påverkar klimatet så att vi kan göra stora delar av denna planet obebolig. Man satte inte upp några kvantitativa mål utan det är upp till respektive land att själva bestämma vilka mål man vill ha och hur man skall nå dem. Uppvärmning av våra byggnader svara för omkring 40 % av vårt totala energibehov. 2021 skall alla hus som byggs vara nära noll energi hus vilket betyder att husen borde ha ett klimat skal som gör att man inte behöver tillföra energi för uppvärmning. Tyvärr tvistar man om hur man skall beräkna energiåtgången och om vad som menas med begreppet nära noll energihus. Det naturliga är att man redovisar klimat skalets energieffektivitet inte bara förde närmaste 10 åren utan redovisningen skall omfatta hela husets livslängd. Högsta domstolen har i en prejudicerande dom slagit fast att byggarens ansvar gäller också efter att garantitiden gått ut om man använt felaktig byggteknik.

En annan fråga är klimatpåverkan av dagens byggmaterial. Som jämförelse kan man titta på foamglas som är ett isoleringsmaterial som är gjort till stora delar av återvunnet glas och hur mycket energi som går åt att tillverka en kubikmeter vilket är 550 KWh Medan EPS (Expanded Polystyrene) som ärt plastisolering kräver 1300KWh. Använder man betong, trä eller stål till stommen i huset så blir klimat belastningen därefter. Utifrån en livscykelanalys kan man se hur klimatpåverkan kan bli under exempelvis de kommande 50 åren.  Frågor som man måste ställa är kommer byggmaterialet att förändras på något sätt under denna tidsperiod exempelvis formstabilitet, tar åt sig fukt eller skapar andra problem som exempelvis enstegstätade fasader. Här är det viktigt att följa utvecklingen när det gäller nya byggmaterial.

 

På Chalmers har man testat en helt ny byggteknik som heter WoodXGlass som använder två byggmaterial som tillsammans skapar nya fördelar. Korslimmat trä är ett byggmaterial  som bidrar till att skapa klimatets kolsänka och är också ett byggmaterial med  stor hållfasthet. Trähus som har många hundra år på nacken visar att trä är ett bra byggmaterial. Foamglas används tillsammans med korslimmat trä som isolering och har bl. a fördelen är att det tar inte åt sig någon fukt och samtidigt har det bra isolerande funktion.

Skall vi klara utmaningen att minimera våra utsläpp av växthusgaser så måste byggindustrin dra sitt strå till stacken speciellt som vi måste producera flera hundra tusentals nya bostäder under de kommande åren.

Roland Ekstrand


Roland Ekstrand från Svensk Klimatcertifiering AB är en av bolagen i projektet SHC-Solution, som är finansierat av Vinnova. Övriga är Chalmers Tekniska Högskola, Labs2020, Pongratz Consulting, MRD- Bygg och HN-Partner.

 

 

Bookmark and Share

Avtalet lyft för trähus

Bookmark and Share

Klimatavtalet pekar ut investeringar i skogs-industrin som en nyckel-åtgärd för att nå målen. Nu ser företagen ökad efterfrågan.

 

Klimatavtalet ställer tydliga krav på näringslivet och vissa marknader påverkas mer än andra. Skogsindustrin pekas ut som en av vinnarna i klimatavtalet som vill bevara skog och skogsbruk för att binda koldioxid.

 

”Det innehåller formuleringar som för första gången tydligt lyfter fram skogsbrukets klimatpositiva effekter. Signalvärdet är tydligt till både näringsliv och politiker” säger Per-Olof Wedin, vd för statliga Sveaskog.

 

Skogsjätten väntar ökad efterfrågan inom förpackningsindustrin, drivmedelsproduktion och byggnation i trä.

”Svenskt näringsliv vågar ta ytterligare ett kliv framåt i den så kallade bioekonomin. Skogsbaserade produkter kan helt enkelt fasa ut fossila material”, säger Per Olof Wedin.

 

För Moelven, som bland annat tillverkare av moduler till flerbostadshus i trä, kan avtalet få stora konsekvenser.

”Vi ser redan i dag en stor efterfrågan. I och med att vi har hela kedjan, från råvarorna till modulerna, betyder ett avtal, som främjar ytterligare byggnation i trä, mycket. Intressekurvan går brant uppåt”, säger Marcus Johansson, divisionschef på Moelven.

 

På företaget Derome, som även de producerar trähus, väntas stora investeringar. ”Avtalet innebär att vi kan investera mer i vår utrustning och plattform. Vi har varit beredda på att efterfrågan ska stiga och nu ligger stora investeringar relativt nära i tid. Efterfrågan på trähus ökar hela tiden och den utmaning som finns i dag är att få upp kunnandet igen”, säger Peter Mossbrant, vd Derome förvaltning samt Derome hus.

 

Källa: DI 

 

Labs2020 har under 2015 b.la tagit emot statligt bidrag från Vinnova för att utvärdera ett byggsystem SHC-Solution (Smart House Concept) tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och ett projektkonsortium, vilket har bidragit till en ny typ av klimatsmart byggsystem i trä kallat WoodXGlas, på grund av sammansättningen återvunnet glas och trä. Systemet är ämnat för flervåningshus, vars teknik är miljövänligt, kostnadseffektivt, tidseffektivt (Kan halvera byggtiden jämfört med ett vanligt flervåningshus) och hållbart. En väggenhet kommer testas på HSB Living Lab våren 2016.


Labs2020 planerar för att medverka i utlysningen inom ERA-NET Smart Urban Futures

Bookmark and Share

Den nya utlysningen Smart Urban Futures inom Joint Programme Initiative (JPI) Urban Europe har nu öppnat sin nya utlysning. Målet är att bland annat att skapa attraktiva och hållbara stadsområden.

 

JPI Urban Europe är ett initiativ för samverkan mellan forsknings- och innovationsfinansiärer i Europa för att skapa lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av samordnad forskning och implementering. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt bärkraftiga stadsområden där EUs medborgare, samhällen och deras omgivningar kan utvecklas och blomstra. JPI Urban Europe syftar till att samordna forskning och nyttiggörande för att bättre ta tillvara EUs offentliga medel.

ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) stöds av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet Horisont 2020, och är JPI Urban Europes fjärde utlysning. Den nya utlysningen vänder sig både till forskningsinstitut, universitet och högskolor, kommuner, företag, ideella organisationer, innovatörer och samhällsentreprenörer. Vi ser gärna att slutanvändarna är involverade i konsortiet och att projekten fokuserar både på forskning och implementering.  Utlysningen fokuserar på följande områden:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage
    Urbanisering och avfolkning utgör både utmaningar och möjligheter för städer i Europa. Projekt inom detta område ska syfta till att skapa en bättre förståelse för samspelet mellan städer och dess omgivningar när det gäller markanvändning, transport, miljö och energi samt identifiera hur dynamiken i storleksförändringar kan möjliggöra omprövning av samhällsstrukturer, beslutsprocesser och samverkan för att förbättra medborgarnas försörjningsmöjligheter och livskvalitet. 
  • New dynamics of public services
    Under de senaste decennierna har ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar förändrats på sätt som gör det nödvändigt att ompröva traditionella metoder för offentliga tjänster. Projekt inom detta område ska syfta till att utveckla nya och innovativa sätt för offentliga tjänster att på effektivare sätt svara mot lokala problem och utmaningar.
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities
    Projekt inom detta område ska syfta till att, utifrån de vardagliga behov och utmaningar som olika sociala och kulturella grupper står inför, identifiera och undersöka hur olika lösningar kan bidra till ett inkluderande och välmående samhälle.

Budgeten för utlysningen är på 24,5 miljoner euro från nationella och regionala forskningsfinansiärer inklusive stöd från Horisont 2020.

Följande 17 länder och 26 forskningsfinansiärer står bakom utlysningen:

Österrike (FFG), Belgien (DGO6, Innoviris, FNRS), Cypern (RPF), Danmark (IFD), Frankrike (ANR), Finland (TEKES, AKA), Italien (MIUR), Lettland (VIAA), Litauen (LMT), Nederländerna (NWO), Norge (RCN), Polen (NCN), Portugal (FCT), Rumänien (UEFISCDI), Slovenien (ARRS), Sverige (Vinnova, Formas, Energimyndigheten), Turkiet (TÜBITAK), Storbritannien (AHRC, EPSRC, ESCR, Innovate UK). 

800 miljarder kronor finns tillgängliga i EU för FoU-program.

Bookmark and Share

EU Komissionen lanserade nyligen Horizon 2020, ett 800 miljarder kronor stort FoU-program som ska bidra till att skapa nya arbetstillfällen i Europa. 

Svenska företag är underrepresenterade i de Europeiska programmen. Detta trots att finansiering anses vara den största flaskhalsen för framförallt små och medelstora företag när det gäller produkt-och processutveckling. 

Vi arbetar nära innovativa företag och kan också bistå med kompetens för att möjliggöra EU-finansiering.

Omfattning

Vi kommer främst att fokusera på följande program:

-Horizons 2020

-SME Instrument

-Fast-track to innovation

-Research and Innovation Action

-Eurostars

Företagsfokus

Fokus ligger dels på;

-Små och medelstora företag med 5-250 anställda och upp till €50 miljoner (motsvarande 475 miljoner kronor) i omsättning.

-Större företag med en omsättning som överskrider 475 miljoner kronor i omsättning.

Branchfokus

Vi vänder oss till företag som verkar inom branscher relaterade till;

-Förnybar energi, clean-tech, som vind, sol etc.

-Bränsleceller

-Avancerade material, t.ex nanoteknologi, lätta material, biobaserade material.

-Printed Electronics

-Halvledare

-Energieffektiv belysning.

-Avancerad tillverkning.

-Ytbeläggning.

-Grön kemi

-Medicinteknik.


Vi löser EU-finansieringen.

Vi identifierar och analyserar företag och utvärderar möjligheten till att söka EU-finansiering till våra samarbetspartners som ett led i våra övriga finansieringslösningar för att också skapa mervärde för ägarna och investerarna.Kommande aktiviteter

Hållbart Sparande

Vi planerar ett större event inom vad vi kallar för hållbart sparande, där vi bjuder in företag och institutioner med en hållbar profil. 

Sverige befinner sig i en unik global situation där vi inom flera olika miljöområden är världsledande. Vi har tekniken och kunnandet. Marknaden är redo och väntar. För de företag som försöker ta sig in på dessa marknader finns det enorma möjligheter både vad gäller tillväxt och att vara delaktig i en världsomfattande verksamhet.

Vår strategi 

Vi riktar in oss främst på företag och projekt som avser innovativa produkter och tjänster med stor kommersiell potential som minskar förbrukningen av naturens resurser.Bookmark and Share

Labs2020


Vi måste alla hitta nya lösningar 

Tillväxtekonomierna står för mer än hälften av världens tillväxt, medan Västeuropa och USA sammantaget bara står för runt 25 procent av den globala tillväxten. Och eftersom många tillväxtländer nu stramar åt på grund av hög inflation får det återverkningar för hela världsekonomin.


Vi måste alla hitta nya lösningar på vårt världsproblem, klimathotet och en finanskris som inte är löst och att fler arbetstillfällen måste skapas i Stockholm, Sverige och globalt. Detta är inget bara politiker kan lösa utan input från olika håll behövs, inte bara från högskola, näringsliv eller myndighet, utan från allmänheten. Ensam är stark, men tillsammans är vi starkare! 

 

Växthusstrategi

En av världens rikaste aktieägare är Warren Buffet, han har genom åren byggt upp en enorm förmögenhet på devisen att man skall placera långsiktigt och sköta sina aktier som om det vore i ett växthus, där de behöver tas om hand och vårdas och plocka bort ogräs med jämna mellanrum. Vår strategi är den samma, för att lyckas få en växt att växa och frodas behövs först ett frö. När fröet växer så behöver det få näring och när det långsamt växer behöver det skötas och vårdas. 


Vi har valt att hitta dessa frön inom området hållbarhet som omfattas av ekonomi, etik och miljö. 

De är dessa företag som vi har valt att satsa på och vi vill vara med från början. Vi väljer ut intressanta startups och gedigna företag som arbetat med hållbarhet i flera år samt också företag som målinriktad ställer om sin verksamhet till att bli hållbar.

Nyheter


Absolicon Solar Collector

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Storskalig solvärme löser tre Europeiska kriser – klimatkrisen, kostnaden för energi och den politiska risken med rysk gas. Absolicon affärsmodell är att sälja kompletta robotiserade produktionslinor i samarbete med ABB samt material till solfångarna. Se livesändningen 31 mars 2022 kl.19.00-19.30: ABSOLICON-LIVE 19.00-19.30

Emission: https://www.absolicon.se/emi22

För mer information

Presenteras av Joakim Byström, VDWoodXZIP-Skiss godkänd för ansökan gällande utlysningen: Pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställningen-Energimyndigheten.


We Don’t Have Time är väldens största sociala nätverk fokuserat på klimatfrågan. Varje månad når man ut till över 25 miljoner människor på sociala medier och är idag den ledande plattformen för klimatomdömen. Tillsammans med namnkunniga investerare från Europa kommer bolaget nu kommersialisera och skala upp sin verksamhet. WoodXZip Med anledning av Covid 19, så har presentationen av rapporten gjorts via webbinarium av vår forskare Yutaka Goto, Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi. Projektet är finansierat av Vinnova i tre omgångar vilket vi har testat två typer av isoleringsmaterial att kombinera med trä, Den sista utvärderingen kallat i projektet WoodXZip fick mycket bra resultat. Vägg-elementet har blivit testat på HSB-Living Lab i Göteborg. WoodXZip är ett pågående projekt, vars syfte är att kunna bygga billigare och mer miljövänligt med träbyggnadsteknik. Målet är att bygga prefabricerat på höjden, så att fler kan bo billigare, hälsosammare och mer miljövänligt. Publicerad i E3S Web of Conferences. 12th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2020 Tallinn, Estonia, 2020-09-06 - 2020-09-09Se information via ovan länk (Datum). Numerical and real-life assessment of the moisture safety of CLT structure with PIR insulation composite under the Swedish climate. The building industry is a major contributor of CO2 emission. Wood construction is a good option for carbon storage among various construction alternatives. Considering the growing market of multi-story wooden building in Sweden, CLT (cross laminated timber) structure with an alternative insulation composite with PIR insulation and MgO board was proposed. In order to prove the applicability of this construction for moisture safety, the hygrothermal performance of the wall was measured in...Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel arbetar med nanoteknologi och tillverkar en unik produkt Quartzene® – Next Generation Aerogel. Quartzene används för att förbättra material på olika sätt – och t o m ge helt nya egenskaper.  Genom att tillsätta Quartzene blir slutprodukten effektivare, det går åt mindre material, vikten minskas, plast kan ersättas och i flera led sparas energi. 


Absolicon Solar Collector AB (publ)
Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Presenteras av Joakim Byström, VD

(Bolaget presenterades under seminarietemat hållbart sparande.)We Don’t Have Time

På rekordtid har det sociala nätverket We Don’t Have Time etablerat sig som en nyckelspelare i den globala klimatdebatten. Med över 700 000 följare och medlemmar är man en av de största klimataktörerna på nätet och alla delar finns nu på plats för att skala upp den egna plattformen.


Simris Alg AB (publ)

Simris Alg tillverkar hälsoprodukter från odlade alger. Bolaget har utvecklat en egen process för odling av alger och tillverkning av omega-3 från naturens egen källa. Produkterna är ett överlägset alternativ till konventionella omega-3-tillskott från fiskolja och krill. På så vis avser bolaget bidra till att minska överfiskning i världshaven och förstörelse av marina livsmiljöer.  Azelio AB (publ)

Azelio har en unik teknologi för lagring av förnybar energi med produktion av hållbar el baserat på efterfrågan. Systemet är skalbart och kostnadseffektivt från 100 kW upp till 100 MW och har en lagringskapacitet för 13 timmars produktion vid nominell effekt.Minesto AB (publ)

Med svensk teknologi möter Minesto AB (publ) det globala behovet av fler energislag som kan spela en betydande roll i energiomställningen. Genom en unik och patenterad princip möjliggör Minestos verifierade produkt Deep Green kostnadseffektiv, förutsägbar och tillförlitlig förnybar elproduktion ur långsamma havsströmmar – en hittills outnyttjad naturresurs med global utbyggnadspotential.Absolicon Solar Collector AB (publ) Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme.myFC HOLDING AB (publ)

MyFC Holding är en koncern som utvecklar och marknadsför myFC PowerTrekk, en bränslecellsdriven laddare som drivs på naturligt vatten. Bränsleceller är ett av de mest miljövänliga sätten att producera elström och används idag främst i mobiltelefoner, datorer och läsplattor. Bolaget kom till under 2005 som en avknoppning av KTH Royal Institute of Technology. Huvudkontoret ligger i Stockholm.


HSB Living Lab-Ny isoleringsteknink sparar både pengar & klimat!

I början av 2019 infogades en mycket speciell trävägg i HSB Living Labs fasad. Den är en del i projektet WoodXZIP där man vill testa hur hållbart och smart det är att kombinera trä med ett innovativt isoleringsmaterial, Zenergy ZIP-Element. Det är ett delprojekt inför en framtida prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem. Chalmers gör det i samarbete med initiativtagare från företagen Zenergy, Labs2020, Management Team, Fenix Scientific i samverkan med Södra Skogsägarna, Södra Innovation & New Business.


Investeringsseminarium med Nordea, SaltX Technology & We Don’t Have Time. 

Filippa Strandänger från Nordeas team för hållbara finanser berättade om hållbara finanser kopplat till påverkan på samhället, hur individer och företag kan göra skillnad med sitt finansiella engagemang och hur Nordea tillsammans med kunder och samarbetspartners möjliggör övergången till en hållbar framtid.

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX. SaltX fokuserar på storskalig energilagring 

We Don’t Have Time är det sociala nätverket som fokuserar på klimatkrisen och som seglat upp som en av de snabbast växande klimatorganisationerna på sociala medier. 


Under investeringsseminariet presenterades Absolicon Solar Collector AB. 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Snart reser man en mycket speciell trävägg på fasaden av HSB Living Lab. Den är en del i projektet WoodXZIP där man vill testa hur hållbart och smart det är att kombinera trä med ett innovativt isoleringsmaterial, Zenergy ZIP-Element.

WoodXZIP är ett delprojekt inför en framtida prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem. Chalmers gör det i samarbete med initiativtagare från företagen Zenergy, Labs2020, Management Team, Fenix Scientific i samverkan med Södra Skogsägarna, Södra Innovation & New Business. Zenergy presenterar sitt företag och framtida planer i Stockholm 12 juni på Scandic Klara, Hötorget. Projektet WoodXZip har fått forskningsbidrag från HSB Living Labs

Chalmers har 2018-02-01 av Beslutsgruppen i HSB Living Lab beviljats bidrag från HSB Living Labs forskningsfond för att genomföra projekt ”WoodXZip” enligt ansökan till HSB Living Lab.


Följande bolag som presenterades under Investerardagen, vars affärsidé löser problemet med klimathotet var följande;

Minesto – framtidens förnybara energi

Med svensk teknologi möter Minesto det globala behovet av fler energislag som kan spela en betydande roll i energiomställningen.

Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.

ChromoGenics  

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight®, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet


Temat för investeringsseminariet var huvudsak ”Klimathotet och dess lösningar”. Företag presenterades som har lösning på problemet.


Klimathotet och dess lösningar

Extrema väderhändelser, islossning i Arktis och allt högre medeltemperatur gör klimatfrågan mer aktuell än någonsin. Ingmar Rentzhog, medlem av Al Gores nätverk Climate Reality, gav ett föredrag som denna organisation tagit fram. Det tar avstamp i de senaste klimathändelserna och statistiken, tydliggör hotbilden och visar på lösningarna samt vilka investeringar du som investerare bör undvika och vilka branscher det kan vara värt att titta extra på.


Simris Alg AB (publ)

Livsmedelsproduktionen står ju för större delen av våra växthusgaser (större än hela transportsektorn tillsammans), och Simris Alg är ett av de nya agtech/foodtech-bolagen som bidrar till en klimatmässigt mer hållbar livsmedelskedja med utgångspunkt i växtriket och nya odlingsmetoder. Stor hype internationellt, men ännu i sin linda i Sverige.
Simris Alg är ett pionjärföretag som driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion på Österlen. Bolaget adresserar den växande globala marknaden för omega-3, värd 32 miljarder USD 2015. Den konventionella råvaran, fiskolja, är en ekonomisk drivmotor till utfiskning och innehåller ofta höga halter av tungmetaller, PCB och dioxiner. Simris® Algae Omega-3 är ett växtbaserat, säkert och hållbart premiumalternativ till fiskolja, och första officiella återförsäljare i Sverige är Apoteket AB. I Simris Algs utvecklingsportfölj finns även ett högvärdigt algbaserat protein med komplett aminosyraprofil.


WeDontHaveTime.org

WeDontHaveTime.org:s affärsidé är att bli framtidens sociala medianätverk som fokuserar på vår tids största utmaning – klimathotet. Vi vill värva minst 100 miljoner användare i syfte att bli en samlad röst i klimatfrågan genom att låta våra medlemmar ge omdömen för att sätta press på våra ledare, politiker och företag att snabba på omställningen.

Plantagon CityFarm Stockholm

Plantagon CityFarm® är ett nytt koncept för att använda tomma lokaler till resurseffektiv och hållbar matproduktion i städer. Den första anläggningen ligger under DN-skrapan på Kungsholmen i Stockholm, och målet är att till 2020 ha tio produktionsanläggningar för inomhusodling igång i Stockholmsområdet.

Plantagon CityFarm Stockholm ingår i Plantagon Production Sweden AB som är ett dotterbolag till Plantagon International AB. VD för det nya produktionsbolaget är Owe Pettersson, som även är vd för Plantagon International AB.

Plantagons teknik för industriell inomhusodling och stadsodling är ett svar på behovet av nya lösningar för hållbar matproduktion som kan förse världens städers växande befolkning med mat och samtidigt maximera användandet av de ytor som finns. Odlingen sker i en kontrollerad miljö utan kemiska bekämpningsmedel. Plantagon CityFarm sparar 99 procent av vattenförbrukningen jämfört med traditionellt jordbruk och koldioxidutsläppen minskas till nära noll samtidigt som 70 procent av den använda energin återanvänds för att värma upp kontoren i DN Huset. Genom att spara och återanvända resurser sänks produktionskostnaden betydligt.Bookmark and Share

Projektet WoodXZip, träbyggnadskonstruktion inför prefabricering har för andra året erhållit bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för forskning och utveckling i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Södra Skogsägarna, Labs2020, Zenergy, Bim-Object, Management Team, Fenix Scientific, Monsén Arkitekter & Bengt Linden.


Under investeringsseminariet på Hotell Klara, Hötorget 29 september presenterades följande bolag med smart och hållbar miljöteknik. (Se fler bolagspresentationer via blå länk ovan)

Arc Aroma Pure AB-Arc Aroma Pure AB är ett Cleantech bolag som utvecklar den patenterade CEPT® plattformen. Ett system avsett för biologisk rening och hygienisering av pumpbara produkter. CEPT® – plattformen är riktad mot den globala marknaden och bygger på kortvariga högspänningspulser, ett energisnålt alternativ till värmebaserad pastörisering. 

Affärsidé-Arc Aroma Pure skall utveckla och marknadsföra cleantech produkter baserade på den innovativa, patenterade CEPT® -plattformen vilken hjälper våra kunder globalt att effektivisera sin produktion av biogas, rent vatten eller välsmakande, säkra och hållbara livsmedel på ett klimatsmart sätt och möta omvärldens krav på låg kostnad, hög kvalitet och en miljömedveten produktion.

För mer information www.arcaromapure.se


Under Investerardagen 28 augusti presenterades följande bolag med smart och hållbar miljöteknik. (Se bolagspresentationer via blå länk ovan)

ChromoGenics AB-ChromoGenics är ledare inom dynamiska glas med kontrollerbara optiska egenskaper. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger dynamiskt solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Climeon AB-Climeons patenterade teknik omvandlar lågtemperarat vatten till ren el. Produkten, Climeon Heat Power system, är tekniskt och kommersiellt beprövad, med kunder i ett antal globala Blue chip företag. Climeon Heat Power system har världsledande prestanda på låga temperaturer vilket gör att det finns en stor potential för etablering inom marknader som tidigare ansetts vara otillgängliga för elproduktion.

 

Träffa Savor-Solar Oyj 26 juni!

(Mer information och anmälan via det blå markerade datumet)

Savo-Solar tillverkar världens mest effektiva solfångare. Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar. Bolaget började produktleveranser år 2011 och har sedan dess levererat solfångarsystem med yta över 50 000 m2, med mera på kommande. Det unika med Bolagets produktion, som möjliggör den höga effektiviteten,  är en vakuum beläggningsprocess där hela absorbatorkonstruktionen beläggs på en gång. Detta innebär att man kan använda aluminiumprofiler med tunna väggar, som är mycket effektiva värmeväxlare och gör att man kan uppnå en effektiv direktflödesvärmeöverföring. Savo-Solars team har omfattande kunskaper och erfarenheter av solvärmesystem samt av internationell försäljning och företagsledning. Bolaget använder avancerad teknik i sina tillverkningsprocesser och dess kvalitetssystem uppfyller kraven i ISO 9000. Bolagets strävan är att snabbt utöka verksamheten och att hjälpa kunderna att nå deras miljö- och affärsmässiga mål genom att betydligt reducera deras energikostnader.


Presenteras av Nalle Stenman, CFO 

 

Bolaget genomför nu en företrädesemission om 41,1 MSEK med vidhängande teckningsoptioner med teckningstid från 14 juni till 28 juni.

 

Bookmark and Share
Bookmark and Share

SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. 

Träffa Karl Bohman, VD på SaltX Technolgy

som kommer berätta mer om sina framtida planer. (Anmäl via länk ovan datum)


Det här ett samarbete med Financial Stockholm & Aktiespararna (Sthlm Vasa), vilket  vi kallar för "Hållbart Sparande", d.v.s. vi vill främja företag vars affärsidé är inriktat på att lösa miljöproblematiken, kombinerat med social frågor. Helt enkelt för att uppnå en bättre värld att investera i för framtiden.

 

Ecoclime AB

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energilagring, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste finansieringen, den mest flexibla komfortventilationen (värme/kyla) samt den effektivaste energioptimeringen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime den självklara lösningen till fastighetsägare, hyresgäster för inomhuskomfort och det globala klimatet.
Lennart Olofsson, grundare och VD för 


Ecoclime delade med sig av tankar och idéer inför framtiden.


Hybricon Bus System AB

Hybricon Bus System AB (publ) HYCO – som utvecklar och tillverkar en av världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik – genomför under mars en företrädesemission, i förväg garanterad till 100 procent genom avtal.

Företagets ultrasnabbladdade bussar kan i praktiken köras kontinuerligt, dygnet runt, på ren, elektrisk kraft. Av de totalt 41 eldrivna bussar som finns i Sverige har Hybricon tillverkat tio. Bussarna finns i daglig drift i Umeås stadstrafik där de har passerat 400 000 kilometer i verklig drift.

(Se presentation ovan datum-länk)


Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

(Se intervjun från seminariet via länk)


Cortus Energy

Cortus Energys affärsidé är att tillhandahålla miljöriktig och kostnadseffektiv förnybar energigas till process- och kraftindustri baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®.

(Se presentation ovan länk)

Presenterades av Rolf Ljunggren, VD


QS Energi Komfort växer kraftigt och är en av de ledande aktörerna i Stockholm och Mälardalen avseende energibesparing för fastigheter, speciellt inom segmentet bergvärme. Företaget fungerar som en distributör för IVT (Bosch Thermotehcnologies AB) och andra ledande tillverkare i branschen. Under Investeringsseminariet 20 juni som var fullsatt med 155 investerare på Hotell Anglais, Stureplan, presenterade Johan Ryding och Arne Olafsson från IQS Energi Komfort bolaget. 

(Se presentation ovan länk)


Bookmark and Share

Labs2020 är med och erhåller statligt bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en träkonstruktion uppbyggd kring CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber), vilket utgör WoodXZIP tekniken.


Beslutet omfattar samtliga projektparter som ska delta i genomförandet av projektet enligt ansökan inklusive eventuella kompletteringar. Projektgruppen består av Zenergy AB, Chalmers Tekniska Högskola, Labs2020 AB, Fenix Scientific AB, Monsén Arkitekter AB, Vänerparken Investment AB, BIM Object AB (publ).


Syftet är att utvärdera förutsättningarna för kommersialisering av industriellt byggande av ett kostnadseffektivt klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem med Zenergy ZIP-Element.

 

Målsättningen är att komplettera befintliga byggmateriallösningar med WoodXZIP

d.v.s. kombinationen CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber) som består av korsvis

staplade brädor som limmas ihop under högt tryck till stora massiva träelement och

Zenergy ZIP-Element som är brandsäkra och energieffektiva byggelement för användning som utfackningsvägg, tilläggsisolering, vägg-, tak- eller golvelement. ZIP-Elementet är en sandwichkonstruktion som består av Magnesiumoxid och PIR.

 

Utvärderingsbidraget skall användas för byggnadsfysikalisk undersökning av väggar, tak och golv byggda med WoodXZip-tekniken, vilket skall resultera i prognostiserade värden för kommersiell produkt och industriell produktion för byggnation av flervåningsbostadshus. Alla byggnadsfysikaliska undersökningar och utvärderingar genomförs av Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

 

Syftet med WoodXZIP byggsystem är att uppfylla EU’s stränga direktiv som behandlar nära-nollenergibyggnader och som träder i kraft 2018. Som ett första steg med denna nya teknik är att bemöta Regeringens målsättning att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.

 

Motiv för Vinnova’s beslut

Vinnova bedömer att projektet ligger i linje med Bygginnovationens målsättningar. I enlighet med Bygginnovationens Affärsråd/Styrelse beviljar Vinnova finansiering för projektet. Bygginnovationens programstyrelse och affärsråd har behandlat ansökan gällande WoodXZIP tekniken och funnit projektidén intressant och innovativ.

 


Bookmark and Share

Framtidens jobb & tjänster, ett investeringsseminarium med Stefan Fölster på hotell Clarion Sign, Norra Bantorget 7 mars.

Mellan 2006 och 2011 försvann tio procent av jobben på grund av automatisering. Antalet datajobb har under perioden blivit något fler. Men automatiseringen leder också till nya jobb genom att komplexiteten i varu- och tjänsteutbudet kan öka, enligt Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

Är robotrevolutionen här för att förändra allt?

Träffa Stefan Fölster som berättar mer om framtidens jobb och tjänster, samt om hans bok Robotrevolutionen som utkom 2015. Boken ställer frågor om ekonomisk utveckling, välfärd och demokrati på sin spets. Vem blir vinnare och vem blir förlorare i robotarnas tidevarv?

Träffa också framtidens företag genom Dennis N Jensen, Hybricon Bus System samt Alexander Lidgren VD på Cleantech Invest som investerar i en marknad som genomgår en revolution på grund av ökad konkurrens om resurser, överbelastad infrastruktur, socioekonomiska förändringar och minskande kostnader för nyckelteknik.

 


Bookmark and Share

Labs2020 önskar god fortsättning på det nya året 2016, med nya utmaningar att skapa innovationer som löser klimathotet och förebygger slit-och-släng-samhället med nya hållbara affärslösningar.

 

Slit-och-släng-samhället är dödsdömt.

Länge leve den ekonomi där vi använder, återvinner och använder igen. I år har EU lagt fram en ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi. Romklubben beräknar att den kan ge Sverige en tillväxt på 10 miljarder kronor per år och 100 000 nya jobb.

Om vi kan skilja tillväxt och koldioxidutsläpp åt kan vi också skilja på välstånd och resursåtgång. Vi är redan den första generationen som handlar utan mynt, lyssnar på musik utan plattor och reser till nya städer utan hotell. Kolla gärna på Klarna, Sportify eller Airbnb om du funderar på om det går att tjäna pengar på det.

Låt oss sluta prata om desserter och efterfester. Låt oss hellre se oss själva som en ny grön förrättsgeneration. Vårt uppdrag är inte i första hand att städa upp efter andras nederlag, utan att skapa en ny, förnybar, återvinningsbar och bättre framtid. För mig är festen inte över, festen har börjat.

 

Med de orden hämtade från en artikel i DI, skriven av Gunhild Stordalen så inleder Labs2020 det nya året 2016 med utmaningen att fortsätta med att arbeta vidare med befintliga projekt och påbörja nya projekt med avsikt att genom nya innovationer bemöta klimathotet och skapa projekt, affärsmodeller eller produkter som skapar lösningar för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Trots framsteg och att många multinationella stora företag lovat gå över från att använda fossil energi till grön så har var fjärde matkasse i soporna tillsammans med tonvis av kläder, möbler och återvinningsbara material hamnat i soporna. Det finns många utmaningar att lösa redan nu 2016.

 

Bookmark and Share

Labs2020 har beviljats finansieringsbidrag från Vinnova och inleder utredningssamarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Vinnova-Detta stöd utgör statligt stöd i enlighet med förordning SFS 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. 

VINNOVA bedömer att projektet ligger i linje med Bygginnovationens målsättningar. Nya koncept för husbyggande som beaktar både hållbarhet och rationalitet kan ha en god marknadspotential. Projektet innebär en intressant samverkan mellan flera olika typer av byggnadsmaterial och konceptet har ett stort nyhetsvärde. I enlighet med rekommendation från Bygginnovationens Styrelse/Affärsråd beviljar VINNOVA ett planeringsbidrag.

 

Nordnet & Fabege

Aktiespararna Stockholm Vasa bjuder in till årsmöte med Günther Mårder, Sparekonom på Nordnet, Christian Hermelin VD, koncernchef och Åsa Lind finanschef presenterar Fabege.


Internet i allting driver tillväxten

Aron Sigblad, sparexpert från tidningen Aktiesparararen kommer förklara varför internet i allting driver tillväxten och varför han tror det finns goda möjligheter för ytterligare ett positivt år för de tekniska branschfonderna. Träffa även Göran Forsberg, VD Cantargia AB och Jörgen Drejer, VD Saniona AB som kommer att berätta mer om antikroppsbaserad behandling som attackerar cancerstamceller och preparat som avses användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och vid behandling av smärta.


Financial Stockholm i samarbete med Aktiespararna Stockholm Vasa bjuder in till Sedermeradagen, en heldag på Waterfront Congress Centre som inleds med frukost, bolagspresentationer, frågestunder och som avslutas med börsbar och mingel. Sedermeradagen bjuder på en spännande palett av företag inom micro-och smallcapsegmentet.


Temat för kvällen är tillväxtpotential i vetenskapliga småbolag, start-up och vart är börsen påväg? Nya chefredaktören från tidningen Aktiespararen, Agnetha Jönsson blickar framåt inför rapportperioden och det stundande året. Follicum, som kommer presenteras av VD Jan Alenfall och Ordförande Fredrik Buch. Gunnar Nihlén och Azad Najar från Scandinavian Real Heart AB

Kiliaro och Kontigo Care är två spännande onoterade start-up bolag som kommer presenteras under kvällen och snart kommer kunna vara tillgängliga på den publika marknaden, vars idéer inom IT är imponerande.

Financial Stockholm-Investerarträff på Scandic Klara, Hötorget.

Temat för kvällen är svensk spjutspetsteknologi i flera avseenden och kan sammanfattas med god hälsa. 

Lyssna på Jonas Salomson, VD som presenterar Arcoma och Thomas Petersson som berättar om sin beach-resort på en söderhavsö.


Financial Stockholm-Investerarträff på Scandic Klara, Hötorget. 

Träffa författaren, Ulf Egestrand som löser ekonomiska problem med sin prisbelönta bok "The HenHouse". “En smart bild av små och stora pengar, och kopplingen dem emellan.” 
- Claes Hemberg, sparekonom, Avanza Bank 

 

Börsbar Stockholm-Investerarträff på Hotel Anglais, Stureplan. 

Vi fortsätter Börsbar Stockholm med att presentera 2st företag, ett spännande Life Science företag som kommer lista sig på Aktietorget och ett Cleantechföretag som är en vinnare på miljöteknikområdet. 
Vi kommer även krydda kvällen med en intressant talare, Leif Ljungqvist som är VD för Acreo. 
Acreo är ett svenskt forskningsinstitut inom elektronik, optik och relaterad kommunikationsteknik. 


Börsbar Stockholm

Under kvällen speedar vi upp tempot med tre företag; Motion Display, Dentware och Moretime, samt Aktiespararnas makroekonom Leif Vindevåg som tar temperaturen på världsekonomin och speciellt intressant med utvecklingen i Ukraina. 


Börsbar Stockholm-Investerarträff på Hotel Anglais, Stureplan. 

Under investeringskvällen bjuder vi på två företag Saniona och Envirologic och rundar därefter av med lite information om Börs SM 2014.


Börsbar Stockholm-Årsmöte och aktieträff med Ortoma och Didner & Gerge Fonder.

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. 


Börsbar Stockholm-Investerarträff på Hotel Anglais, Stureplan.

Alteco Medical AB Sepsis (livshotande blodförgiftning) orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. 


Börsbar Stockholm - AWs för finansproffs och småsparare inleder året med Agneta Jönsson, Aktiespararens börsredaktör!

Emotra har utvecklat en metod-EDOR-med syfte att upptäcka deprimerade patienters självmordsbenägenhet.

Scrubbis-Miljövänliga verktyg och metoder för rengöring av båtskråv.


Börsbar Stockholm avslutar året med en investerarträff och hur man hittar köpvärda aktier. PHIAB utvecklar och säljer ett holografiskt microskop i olika modeller för 3D-analys av levande celler. Bolagets patenterade metod gör att levande celler kan filmas och mätas utan att störas eller förstöras, i motsats till etablerade metoder. 

 

Aktiespararna Stockholm Vasa bjuder in till investerarträff med BIMobject på Berns Salonger och Günther Mårder, Nordnet Sparekonom.

BIMobject hjälper produkttillverkare inom bygg och inredningsindustrin att öka sin konkurrenskraft och bli utvalda i byggprocessen, genom integrerade tillverkarspecifika BIM-objekt.


2013-04-03


Aktiespararna Stockholm Vasa fortsätter efter en månad, onsdagen 3 april med Börsbar Stockholm på Clarion Sign Hotell (Norra bantorget), AWs för finansproffs och privatsparare.

Kvällens agenda innehåller ett biotechföretag, en CFD-aktör och intressanta börsanalyser av Gösta Carlberg, chefredaktör på tidningen Aktiespararen.


2013-02-28


Aktiespararna Stockholm Vasa fortsätter med temat hållbart sparande och entreprenörskap på Clarion Sign Hotel, Börsbar Stockholm, AWs för finansproffs och privatsparare.

Börsbar Stockholm Vasa inleder året med Aktiespararnas tidigare vd, Günther Mårder och miljöföretaget Arc Aroma som är värd för kvällen.

 

2012-06-07


Aktiespararna Stockholm Vasa fortsätter med temat hållbart sparande och entreprenörskap.

Presenterar Aqua-Q (vattenrening), Solarus (Solcellspaneler). samt FDT- Affärssystem och Data samt Penny (interaktiva 3d-glasögon)


2012-05-15


Aktiespararna Stockholm Vasa fortsätter med temat hållbart sparande och entreprenörskap.

Presenterar REHACT (Rehact Energy System, klimatsystem), SolTech Energy  (Solcellspaneler). 


2011-11-16


Aktiespararna Stockholm Vasa inleder med temat hållbart sparande och entreprenörskap.

Presenterar Plantagon International som är verksamma inom sektorn "urban agriculture" och är världsledande inom vertikal odling.

Save Earth Fund, hållbar investering för framtiden.


Labs2020 startar Smart House Concept

Labs2020 startar en projektgrupp (blivande konsortium), Smart House Concept, som består av ett antal företag knutna till Management, IT, Bygg, Energi och Miljö.

 

WoodXZIP-Skiss godkänd för ansökan gällande utlysningen: Pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställningen-Energimyndigheten


Projekt som kan ta innovationer från forskning till marknad kan få stöd. Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställningen och inkluderar alla Energimyndighetens områden för forskning och innovation. 


"Vi har kommit fram till att det skissade projektet kan passa in i den aktuella utlysningen och att ni således kan inkomma med en ansökan"

Energimyndigheten


Sammanfattning av projektet:

Dagens bostadsbrist i kombination med utmaningarna från klimathotet gjorde att en grupp ingenjörer på Chalmers, samt arkitekter, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare, fick idén om att testa en ny sorts byggteknik – WoodXZIP. WoodXZIP är ett projekt inom hållbart byggande som knyter ihop olika kompetenser inom universitet/ högskola med näringslivet. Ett delprojekt inför prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul- byggsystem har avslutats med goda resultat, då en av de stora utmaningarna med trä är att undvika fukt och kondensation, som kan leda till mögel. Med WoodXZIP kan vi få bukt med det. WoodXZIP ger tunna väggar, och gör att man kan bygga tätt. Samtidigt är isoleringsmaterialet effektivt, så att väggarna ändå blir stabila. Det blir ett klimatsmart och även ekonomiskt sätt att bygga, då det är billigt och lätt att transportera. Kombination av så kallad CLT-teknik och ZIP-Element. CLT (korslimmat trä) är ett sätt att lägga timret och med ZIP-Element adderas speciella isoleringsmaterial som även ger med träet mer stabilitet. Tillsammans blir det WoodXZIP. Syftet med projektet är att kommersialisera byggsystemet, då efterfrågan på att bygga i trä har ökat. Målet är att bygga prefabricerat, miljövänligt och hälsosamt till fler på höjden.

Lösning:

I projektet studerades bland annat Zenergys ZIP-Element i kombination med CLT (Cross Laminated Timber), och denna kombination har placerats som en yttervägg på HSB LivingLab i centrala Göteborg för att möta stadens utmanande väderförhållanden. Under projektets gång genomförde Chalmers simuleringar avseende hygrotermisk prestanda med den avancerade programvaran WUFI. Den gjorde det möjligt att bland annat simulera kondensutfällningsrisk för en specifik yttervägg innan det nya väggelementet applicerats på en byggnad i ett krävande utomhusklimat. Väggelementet var utrustat med sensorer för att mäta värmeöverföring och fuktighetsnivåer i väggens olika skikt. Det gjorde det möjligt att jämföra de simulerade värdena med uppmätta verkliga data. Så här långt har testerna visat att kombinationen ZIP-Element och CLT fungerar väl. Studien indikerar därmed hittills att det är en säker och energisnål vägg utan risk för kondensutfällning även under tuffa väderförhållanden. Nästa steg är att kommersialisera lösningen i ett antal delmoment. Processen innebär att förbereda systemet för prefabricering i fabrik, till transport och slutlig montering på plats med så liten mätbar klimatpåverkan som möjligt. Projektet innebär ett antal etapper som kommer genomföras och utredas.

 

Vinnovaprojektet WoodXZIP med Chalmers Tekniska Högskola fortgår!


Vinnovaprojektet med Chalmers fortgår och den praktiska ytterväggsstudien har pågått under cirka ett års tid. Inom projektet studeras bland annat Zenergys ZIP-Element i kombination med CLT (Cross Laminated Timber), och denna kombination har placerats som en yttervägg på HSB LivingLab i centrala Göteborg för att möta stadens utmanande väderförhållanden. Under projektets gång genomför Chalmers simuleringar avseende hygrotermisk prestanda med den avancerade programvaran WUFI. Den gör det möjligt att bland annat simulera kondensutfällningsrisk för en specifik yttervägg innan det nya väggelementet applicerats på en byggnad i ett krävande utomhusklimat. Väggelementet är utrustat med sensorer för att mäta värmeöverföring och fuktighetsnivåer i väggens olika skikt. Det gör det möjligt att jämföra de simulerade värdena med uppmätta verkliga data. Så här långt har testerna visat att kombinationen ZIP-Element och CLT fungerar väl. Studien indikerar därmed hittills att det är en säker och energisnål vägg utan risk för kondensutfällning även under tuffa väderförhållanden. 2019-11-22.


Klimatsmart byggande med ny metod


Snart reser man en mycket speciell trävägg på fasaden av HSB Living Lab. Den är en del i projektet WoodXZIP där man vill testa hur hållbart och smart det är att kombinera trä med ett innovativt isoleringsmaterial, Zenergy ZIP-Element.

 

Dagens bostadsbrist i kombination med utmaningarna från klimathotet gjorde att en grupp ingenjörer på Chalmers, samt arkitekter, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare, fick idén om att testa en ny sorts byggteknik – WoodXZIP. Det är ett delprojekt inför en framtida prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem. Chalmers gör det i samarbete med initiativtagare från företagen Zenergy, Labs2020 Management Team, Fenix Scientific i samverkan med Södra Skogsägarna, Södra Innovation & New Business.

 

- Vi har tagit fram en kombination av den så kallade CLT-tekniken och ZIP-Element- tekniken. CLT är ett sätt att lägga timret och med ZIP-Element adderas speciella isoleringsmaterial som även ger träet mer stabilitet. Tillsammans blir det WoodXZIP, säger Holger Wallbaum, projektledare för WoodXZIP på Chalmers.

 

WoodXZIP ger tunna väggar, och gör att man kan bygga tätt. Samtidigt är isoleringsmaterialet effektivt, så att väggarna ändå blir stabila.

 

- Man tänker annars lätt att tunna väggar ger instabilitet och isolerar mindre. Men inte i det här fallet, om våra teorier stämmer. Det blir ett klimatsmart och även ekonomiskt sätt att bygga. Det är också en del av syftet med projektet, att se om WoodXZIP är kommersiellt gångbart ute i verkligheten.

 

Projektet, där även forskaren Yutaka Goto från Chalmers spelar en stor roll, började med att man testade väggarna i simulatorer.

 

-Vi utsatte dem för fukt och värme och kyla, för att se hur de reagerade och för att kunna utforma dem på bästa sätt, säger Holger Wallbaum.

 

Efter sommaren ska en vägg monteras på fasaden av Living Lab, och finnas på plats i drygt ett år. Vitsen med att ha den på plats både under sommar och vinter är att se hur väggen reagerar på olika väderlek.

 

Holger Wallbaum är entusiastisk över byggmaterialet trä, och ser stora fördelar för framtidens hållbara boende.

 

-Det är billigt och lätt att transportera. Trä liksom ZIP-Element är fantastiska material, och det är hög tid att vi börjar tänka klimatsmart när vi bygger. Det är perfekt att ha samarbetet med HSB i projektet, då kan vi testa på riktigt under ett helt år och inte bara förlita oss på simuleringarna, säger han.

 

 

Vad vill man ha svar på i projektet?

Är det kommersiellt gångbart att bygga med WoodXZIP-metoden?

 

”En av de stora utmaningarna med trä är att undvika fukt och kondensation, som kan leda till mögel. Med WoodXZIP kan vi få bukt med det.”

 

”Med tunna träväggar sparar man boutrymme, vilket i sin tur gör att man kan bygga mer till fler personer.”Projektet WoodXZip, träbyggnadskonstruktion inför prefabricering har för andra året erhållit bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för forskning och utveckling i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. 

 

Projektet är ett fortsättningsprojekt, ett delprojekt inför prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem, vilket Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi kommer utveckla trä-konstruktionen till en fungerande helhet.


I projektet finns ett partnersamarbete med Södra Skogsägarna som leverantör av CLT (Cross Laminated Timber). Konstruktionen skall ge underlag till en prototyp, ett väggelement som ska testas på HSB Living Lab i Göteborg. Konstruktionen kommer även bli ett 3d BIM-objekt, CAD-symbol med mätbara värden, efter utvärderat resultat, för planering av ”digitalt” hus inför kommande prototyp- och demonstrations hus. Simuleringar, mätningar och test kommer  även bli sammanställt i en skriftlig slutrapport inför ett fortsättningsprojekt.

 

WoodXZip består av kombinationen CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber) korsvis staplade brädor som limmas ihop under högt tryck till stora massiva trä-element och ZIP-Element, brandsäkra och energieffektiva byggelement för användning som utfackningsvägg, tilläggsisolering, vägg-, tak- eller golvelement.

 

Projektgruppen består av: Zenergy AB publ (Koordinator Zip-element), Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi (forskning & utveckling), Bim-Object AB publ (3D-BIM objekt) Labs2020 AB (Konceptsamordning), Monsén Arkitekter AB (Arkitekt), Management Team AB (affärsutveckling), Fenix Scientific AB (EU-medel) Bengt Linden AB (förvärva, förädla och förvalta fastigheter) , samt Södra Skogsägarna ek.förening Södra Innovation & New Business (CLT-Tillverkare/leverantör). (För mer info via länk Vinnova och Lyckat FOU projekt)

 

VINNOVA

 

Lyckat FOU projekt

 

Kommentarer från Bygginnovationens Affärsråd:

Projektgruppen har valt att fokusera detta förslag på vidare utveckling av ZIP-Elementen i syfte att i ett senare skede kommersialisera tekniken som del i ett produktionssystem. Användningen av korslimmat trä i kombination med ZIP-Elementen innebär ett visst nyhetsvärde. Affärsrådet ser ett värde i projektets deltagande i HSB Living Lab där utvecklingen kan ske i en bredare grupp - det är viktigt att detta tillfälle används för att involvera produktions kompetens. Affärsrådet önskar göra medskicket till sökanden att det uppfattar marknadspotentialen för ZIP-Elementen som särskilt intressant för användning i utfackningsväggar. Affärsrådet rekommenderar även sökanden att undersöka elementets prestanda med avseende på ljudisolering och vilka kompletteringar som blir nödvändiga för att klara kraven inom det området.

 

Målsättning

”Projektet innebär att genom s.k WUFI-simuleringar av flera produktvarianter, särskilt testa olika skivor som kan absorbera fuktighet, identifiera en bra produktlösning, testa ett fysiskt väggelement på HSB-Living Lab på Chalmers Campus Johanneberg. Simuleringar, mätningar och test kommer bli sammanställt i en skriftlig slutrapport inför ett fortsättningsprojekt; Prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem. Parallellt har partnersamarbete inletts med Södra Skogsägarna för CLT-tillverkning. 

 

 

  

Labs2020 har beviljats finansieringsbidrag från Vinnova för ett fortsättningsprojekt och fortsätter utredningssamarbete med Chalmers Tekniska Högskola.


Syfte och mål

Projektet skall skapa förutsättningar för kommersialisering av industriellt byggande genom ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem som kompletterar WoodXGlass, SHC-Solution (Smart House Concept). WoodXZip består av CLT och ZIP-Element (Magnesiumoxid & PIR). Projektet skall ge underlag för ett fortsättningsprojekt, ett flervåningshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och labbförsök. Målet är att marknadsföra genom licensiering och tillverka modul-system till företag med inriktning att bygga flervåningshus.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall ge underlag för ett fortsättningsprojekt, ett flervåningshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och det som är utvärderat i lab-miljö. Kontakter med leverantörer inom främst CLT-teknik och möjliga partners kommer tas för att utveckla och kommersialisera WoodXZip byggsystem som bemöter EU-direktiv som behandlar nära-nollenergibyggnader och som träder i kraft 2018. Vi vill i första steget med tekniken bemöta Regeringens förordning om att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.

Planerat upplägg och genomförande

Byggsystemets styrkor och svagheter kommer bedömas genom byggnadsfysikalisk undersökning och vissa tekniska detaljer kommer utredas. Personliga möten kommer genomföras och handlingsplan som kompletterar affärsplan tas fram, samt CAD-symbol, s.k. bim-objekt. Efter analys planera för 1.a steget i produktion av WoodXZip i Zenergy AB:s fabrikslokaler för montage av moduler och i 2:a steget planering av ett demonstrationshus/flervåningshus tillsammans med ett fastighetsbolag.

 

 SE VINNOVA

 

 

PRESS


Labs2020 har beviljats finansieringsbidrag från Vinnova och inleder utredningssamarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

 

Vinnova-Detta stöd utgör statligt stöd i enlighet med förordning SFS 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Projektet är ett samarbete med MRD-Bygg & Sälj,

Pongratz Consulting, HN-Partner, Svensk Klimatcertifiering, Labs2020, Chalmers Tekniska Högskola och BIM object.

 

SHC-Solution (Smart House Concept) Syftet för projektet är att skapa förutsättningar för kommersialisering av ett klimatneutralt och hållbart byggsystem, SHC-Solution (Smart House Concept), och etablera slagkraftigt partnersamarbete för kommersialiseringen. Projektet skall ge underlag för ett fortsättningsprojekt, ett demonstrationshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och det som är utvärderat i lab-miljö. Kontakter med leverantörer och möjliga partners kommer tas för att utveckla och kommersialisera innovativt och hållbart byggsystem som bemöter EU-direktiv som behandlar nära-noll-energibyggnader som träder i kraft 2018 för nya offentliga byggnader och 2020 för alla nya byggnader. Personliga möten kommer genomföras och affärsplan tas fram, samt CAD-symbol, s.k. Bim-objekt (Ett BIM-objekt är ett ´objekt´ i en databas som innehåller information om 2D- och 3D-geometri samt beskrivning, funktioner, ytskikt eller andra produktdata) Byggsystemets styrkor och svagheter kommer bedömas och vissa tekniska detaljer kommer utredas. Efter analys planera för ett demonstrationshus. Målet är att marknadsföra och licensiera ut systemet till företag inom byggindustrin efter att projektet är avslutat. Utredningsarbetet kommer bedrivas tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Bygg- och Miljöteknik Byggnadsteknologi.

 

Vinnovas ansökan bedömning av

VINNOVA bedömer att projektet ligger i linje med Bygginnovationens målsättningar. Nya koncept för husbyggande som beaktar både hållbarhet och rationalitet kan ha en god marknadspotential. Projektet innebär en intressant samverkan mellan flera olika typer av byggnadsmaterial och konceptet har ett stort nyhetsvärde. I enlighet med rekommendation från Bygginnovationens Styrelse/Affärsråd beviljar VINNOVA ett planeringsbidrag.

 

Genomförande av projekt 

Vi har identifierat möjligheten med att kombinera CLT med foamglas (KOLJERNTEKNIK), vilket i kombination innebär passivhustandard med ett UV-värde på 0,1 fast till en halverad väggtjocklek av t.ex.yttervägg. Projektet innebär inledningsvis en utvärdering och komplettering för idéerna gällande att använda kombinationen i Golvfundament, Ytterväggar, Mellanbjälklag och Tak. Efter utvärdering och komplettering kommer systemet användas som BIM-Symboler, med den information som behövs i samband med BIM-projektering. 

Projektmål 1) Fortsättningen innebär att rita (bygga) ett digitalt hus och med inriktning på hållbart plushus med sammansättningen de komponenter som avser de olika delarna (Produkter) bim-objekt. -Räkna ut olika värden som koldioxidutsläpp, energiförbrukning, spill, energieffektivitet, kostnadseffektivitet, processmätning m.m.

 2) Utifrån data bygga ett "Smart House Concept"-hus, d.vs. ett fysiskt demonstrationshus och jämföra data med lab och 3D-modell. 

3)  Projektet skall delvis leda till att byggsystemet används till SolarDecathlon, en internationell tävling för arkitekt och ingenjörsstudenter.

4) Efter utvärdering kommer främst med inriktning flerfamiljsbostäder byggas, dvs flervåningshus.

 

 

Syfte och mål-uppfyllelse

Syftet är att skapa förutsättningar för kommersialisering av ett klimatneutralt och hållbart byggsystem, SHC-Solution (Smart House Concept) och etablera slagkraftigt partnersamarbete för kommersialiseringen. Målet är att utveckla SHC-Solution, d.v.s.kombinationen CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber) och Koljernteknik, ett ramverk av plåttlättbalkar (U-balk och L-stål) sammanfogas kring en högisolerande kärna av cellglasisolering.

Planeringsbidraget skall användas för byggnadsfysikalisk undersökning av väggar, tak och golv byggda med SHC tekniken, vilket skall resultera i prognostiserade värden för kommersiell produkt. Målet är att marknadsföra och licensiera ut systemet till företag inom byggindustrin.

Resultat och förväntade effekter - utfall 

Projektet skall ge underlag för ett fortsättningsprojekt, ett demonstrationshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och det som är utvärderat i lab-miljö. Kontakter med leverantörer och möjliga partners kommer tas för att utveckla och kommersialisera innovativt och hållbart byggsystem som bemöter EU-direktiv som behandlar näranollenergibyggnader som träder i kraft 2018 för nya offentliga byggnader och 2020 för alla nya byggnader.

 

Upplägg och genomförande – analys

Personliga möten kommer genomföras och affärsplan tas fram, samt CAD-symbol, s.k. bim-objekt (Ett BIM-objekt är ett "objekt" i en databas som innehåller information om 2D- och 3D-geometri samt beskrivning, funktioner, ytskikt eller andra produktdata) Byggsystemets styrkor och svagheter kommer bedömas och vissa tekniska detaljer kommer utredas. Efter analys planera för ett demonstrationshus. Utredningsarbetet kommer bedrivas tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Bygg- och Miljöteknik Byggnadsteknologi.


Smart House Concept, ska spegla svensk kompetens

Byggnaden kommer bli ett skyltfönster för svenska företag (Högskolor & Universitet) inom spjutspetsteknologi och hållbart byggande. 

Kravspecifikation:

Konceptet kommer vara helt byggekologiskt, d.v.s. frångå traditionellt byggande, vilket är det mest miljöförstörande aktiviteterna i samhället. 

 

Vi planerar att bygga ett flevåningshus.

 

 

Anmäl intresse för att bli delägare

 

Kan den globala uppvärmningen

och finansiella oron skapa tillväxt?

Vi tror inte det räcker att sitta still i båten, utan faktiskt agera utifrån vad som är bäst för världen inte bara på kort sikt utan framförallt långsiktigt vara med att påverka genom nytänkande och skapa flera arbetstillfällen. För att lyckas med det krävs att gå ifrån konventionella ramar och öppna upp för nya möjligheter. Att öka transparensen mellan högskola, näringsliv och myndigheter anser vi vara en av lösningarna på ett globalt och lokalt problem.

Ensam är stark, men tillsammans är vi starkare.

Vi har startat Labs2020 för att skapa en plattform för hållbara projekt, samla medvetna företag från olika discipliner på en och samma plats och även öppna upp för allmänheten att aktivt påverka framtidens tillväxtföretag.


Innovationslandet Sverige

Sverige är en av de främsta länderna i världen när det gäller innovationer, troligen det 5.e landet i världen, trots att vi är ett väldigt litet land på drygt 9 miljoner invånare.

 

När det gäller innovation och hållbarhet rankas Stockholm på 4.e plats och innovation och intellektuellt kapital på 1.a plats enligt "Cities of Opportunity 2011". Enligt  en rapport, Innovation Union Scoreboard 2010, så visar det sig att Sverige ligger i topp kring innovation. Rapporten visar trender inom EU:s 27 medlemstater samt ytterligare sju länder, bland annat Norge. Tillsammans med Danmark, Finland och Tyskland är Sverige innovationsledare. Detta betyder dock inte att vi har den högsta årliga tillväxten, den står länder så som Bulgarien, Estland, Malta, Rumänien, Portugal och Slovenien för. Där ligger den genomsnittliga tillväxten på 5%.

Hur kommer det sig att vi är så bra och hur kan vi bli bättre? Sverige behöver bli ännu bättre på att sälja sin ”hjärn” kapacitet, hur exporterar vi våra gemensamma förmågor? Tror att öppenhet är en lösning på många problem, inte stänga ute andra länder utan samverka globalt, lokalt och nationellt. Sverige har en samlad begåvning och tillsammans med andra kan den bara bli bättre.


SIQ-forum, en mötesplats och handelsplats för finansiärer, entreprenörer och innovatörer.

Vi planerar att skapa en samlingsplats där myndigheter, organisationer, företag, högskolor och allmänhet samlas för att bidra med sina åsikter. Det kan handla om att skapa en kreativ mötesplats fysiskt i centrala Stockholm som är öppet för alla, där företag har möjlighet att presentera sina företag, innovatörer presentera sina idéer för finansiärer, entreprenörer berättar om sina affärsidéer, företag kan samarbeta och rekrytera, myndigheter informerar och samarbeta, allmänhet kan komma och inspireras.

Det kommer bli en mix av allvar och show. Lokaler kommer hyras för seminarium, workshops, inklusive catering verksamhet, öppna presentationer för affärsidéer eller handlingsplats för hållbara innovationer. 

En virtuell och interaktiv samlingsplats där högskolor, organisationer, myndigheter och företag finns samlade på ett och samma forum. En samlingsplats där forskare och allmänhet kan publicera artiklar, marknadsplats för olika finansiärer, där man kan hitta samarbetspartners, möjlighet att investera i hållbara småbolag som också är onoterade.  Portalen och platsen blir en marknadsplats för hållbara företag. Det gemensamma för forumet är att skapa och utveckla hållbara företag (Det kan vara allt från ICT, Life Science eller Clean Tech, så länge det finns ett hållbart initiativ).


SIQ kommer bli ett forum för att skapa och visa nya som gamla lösningar.

Målet med SIQ är att skapa fler arbetstillfällen, nya hållbara jobb och fler företag.

Forumet kommer vara öppet för allmänhet unga som gamla, företag, högskolor och myndigheter för att presentera idéer, kommentera idéer, addera eller subtrahera.

Forumet kommer parallellt arrangera tvärvetenskapliga seminarium, möten, konferenser och event för att främja innovationer och skapa hållbar tillväxt.

SIQ handlar om att samla alla hållbara idéer på en och samma plats.

Vi berörs alla av klimathotet och vi kan alla bidrar med idéer.

SIQ skall vara ett forum där alla, inte bara högskola, universitet, myndighet eller näringsliv har möjlighet att publicera artiklar samt presentera idéer. Platsen kommer vara tillgänglig i alla digitala medier och anpassas för smartphones och läsplattor. För att skapa aktivitet måste vi koppla ihop organisationer från näringsliv, myndigheter och högskolor. Forumet måste bli allmänt, så att fler kan ta del av vad kommuner och regioner har att erbjuda. Målet är att bli en mötes/handelsplats som skall främja handel mellan olika kompetenser för att öka nytänkandet och sysselsättningen.


Anmäl intresse här!

 

Bookmark and Share

   

Projekt

Bookmark and Share

Anmäl ett intresse!

Genom vårt Corporate Finance samarbete och expertis inom offentliga medel öppnar vi upp möjligheten för entreprenörer att finansiera expansion, produktutveckling eller marknadsföring.

 

Bookmark and Share

Anmäl ett intresse!

Genom vårt nätverk av expertis analyserar vi innovationen, ser över en strategi för utveckling, marknadsföring och corporate branding.

 

Bookmark and Share

Anmäl ett intresse!

Genom vårt Corporate Finance i samverkan öppnar vi upp möjligheten att investera direkt i våra onoterade bolag.